Zrównoważone rolnictwo

Rolnictwo zajmuje bardzo ważną pozycję w środowisku, społeczeństwie i gospodarce Unii Europejskiej, dlatego Komisja Europejska dąży do zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w całej Unii Europejskiej poprzez wspólną politykę rolną.

Wspólna polityka rolna (Common Agricultural Policy – CAP) to unijna polityka dotycząca rolnictwa i rozwoju wsi. Cele WPR są określone w Traktacie Rzymskim jako:
a) zwiększenie wydajności rolnictwa przez wspieranie postępu technicznego;
b) racjonalny rozwój produkcji rolnej, jak również optymalne wykorzystanie czynników produkcji, zwłaszcza siły roboczej;
c) zapewnienie w ten sposób odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, zwłaszcza przez podniesienie indywidualnego dochodu osób pracujących w rolnictwie;
c) stabilizacja rynków,
d) zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw;
e) zapewnienie rozsądnych cen w dostawach dla konsumentów

Wspólna polityka rolna (WPR) łączy podejście społeczne, gospodarcze i środowiskowe na drodze do osiągnięcia zrównoważonego systemu rolnictwa w UE. Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR), zaproponowana przez Komisję Europejską w czerwcu 2018 r., wprowadza bardziej elastyczne podejście oparte na wynikach, które uwzględniają lokalne warunki i potrzeby, jednocześnie zwiększając ambicje na szczeblu UE w zakresie zrównoważonego rozwoju. W oparciu o to podejście i uzupełnione o nowe narzędzia WPR Komisja Europejska uważa, że propozycja reformy WPR jest zgodna z ambicjami Zielonego Ładu .

Więcej: analiza powiązań między WPR, a Europejskim Zielonym Ładem:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/sustainability_and_natural_resources/documents/analysis-of-links-between-cap-and-green-deal_en.pdf

źródła:
1. Traktat Rzymski ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (1957), art. 39(1) tytuł II „Rolnictwo”.
http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/regulacje-prawne/ue/1.pdf

to top