Czysta energia

Obniżenie emisyjności systemu energetycznego UE ma decydujące znaczenie dla osiągnięcia celów klimatycznych.

Najważniejsze zasady:

1. Uznanie efektywności energetycznej za priorytet i rozwijanie sektora energii opartego w dużej mierze na źródłach odnawialnych;

2. Przystępne cenowo i bezpieczne dostawy energii w UE;

3. W pełni zintegrowany, wzajemnie połączony i cyfrowy unijny rynek energii;

Fakty

Ponad 75% emisji gazów cieplarnianych w UE pochodzi z produkcji i wykorzystania energii.

źródło: Komisja Europejska, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
listopad 2018

17,5% zużycia energii końcowej brutto w UE w 2017 r. pochodziło z odnawialnych źródeł energii.

źródło: Komisja Europejska, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN

 

Komisja Europejska przedstawi wnioski ustawodawcze określające bardziej ambitne cele klimatyczne UE na 2030 r. Do czerwca 2021 r. nastąpi przegląd i w razie potrzeby zmiana odnośnych przepisów w dziedzinie energii. Następnie, w 2023 r., państwa członkowskie UE zaktualizują swoje krajowe plany w dziedzinie energii i klimatu, aby uwzględnić w nich nowe ambitne cele klimatyczne. 

to top