Różnorodność biologiczna

„Making nature healthy again is key to our physical and mental wellbeing and is an ally in the fight against climate change and disease outbreaks. It is at the heart of our growth strategy, the European Green Deal, and is part of a European recovery that gives more back to the planet than it takes away.”
Ursula von der Leyen, President of the European Commission

Od lasów deszczowych po małe parki i ogrody, od płetwali błękitnych po mikroskopijne grzyby – różnorodność biologiczna to niezwykłe bogactwo życia na ziemi. Natura daje nam pożywienie, filtruje wodę, którą pijemy i dostarcza powietrza, którym oddychamy. Dzięki zdrowemu ekosystemowi, klimat pozostaje w równowadze.

Inwestowanie w ochronę i odbudowę przyrody, będzie miało kluczowe znaczenie dla naprawy gospodarczej Europy po kryzysie COVID-19. 
Europejski Zielony Ład stanie się kompasem naszych działań – na rzecz zrównoważonego rozwoju, zadbania o różnorodność biologiczną. 

Ochrona różnorodności biologicznej może przynieść bezpośrednie korzyści gospodarcze wielu sektorom gospodarki. Przykładowo, ochrona zasobów morskich mogłaby zwiększyć roczne zyski przemysłu rybnego o ponad 49 miliardów euro, podczas gdy ochrona przybrzeżnych terenów podmokłych mogłaby zaoszczędzić branży ubezpieczeniowej około 50 miliardów euro rocznie poprzez zmniejszenie strat spowodowanych powodziami.
Ogólny stosunek korzyści do kosztów skutecznego globalnego programu ochrony pozostałej dzikiej przyrody na całym świecie szacuje się na co najmniej 100 do 1. 

Główne elementy strategii na rzecz bioróżnorodności:

 1. Objęcie obszarem chronionym co najmniej 30 proc. gruntów w Europie i 30 proc. mórz w Europie
 2. Odbudowa zdegradowanych ekosystemów na lądzie i morzu w całej Europie przez:
  a) zwiększenie skali rolnictwa ekologicznego i elementów krajobrazu charakteryzujących się bogatą różnorodnością biologiczną na gruntach rolnych
  b) powstrzymanie i odwrócenie procesu spadku liczebności owadów zapylających
  c) ograniczenie stosowania pestycydów i ich szkodliwych skutków o 50 proc. do 2030 r.
  d) przywrócenie co najmniej 25 tys. km rzek w UE do stanu charakterystycznego dla rzek swobodnie płynących
  e) zasadzenie 3 mld drzew do 2030 r.
 3. Udostępnienie 20 mld euro rocznie na rzecz różnorodności biologicznej pochodzących z różnych źródeł, w tym z funduszy unijnych oraz środków krajowych i prywatnych. Kwestie związane z kapitałem naturalnym i różnorodnością biologiczną zostaną uwzględnione w praktykach biznesowych.
 4. Zapewnienie UE czołowej pozycji na świecie, jeśli chodzi o reakcję na kryzys w dziedzinie różnorodności biologicznej. Komisja skorzysta ze wszystkich narzędzi w ramach działań zewnętrznych i partnerstw międzynarodowych, aby podczas Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej w 2021 r. wypracować nowe i ambitne światowe ramy ONZ w zakresie bioróżnorodności.

Rozwój przedsiębiorczości,
a bioróżnorodność

Ponad połowa światowego PKB – 40 bln euro – zależy od przyrody.

Korzyści dla gospodarki wynikające z ochrony bioróżnorodności biologicznej to m.in.:

 • zwiększenie rocznych zysków branży żywności pochodzenia morskiego o ponad 49 mld euro poprzez ochronę zasobów morskich
 • oszczędności rzędu 50 mld euro rocznie dla sektora ubezpieczeń poprzez zmniejszenie strat spowodowanych powodzią dzięki ochronie nadbrzeżnych terenów
 • utrzymanie wartości sześciu branży zależnych od zasobów przyrodniczych, które stanowią ponad 50 proc. ich wartości: chemikalia i surowce, lotnictwo, podróże i turystyka, nieruchomości, górnictwo i hutnictwo, łańcuchy dostaw i transport, sprzedaż detaliczna, towary konsumpcyjne i sektor produktów i usług lifestylowych
 • 200–300 mld euro rocznie wartości wynikającej z sieci ochrony przyrody Natura 2000.

Koszty gospodarcze i społeczne
zaniechania działań

 • Utrata różnorodności biologicznej i załamanie ekosystemów to dwa największe zagrożenia dla ludzkości w najbliższym dziesięcioleciu.
 • Koszty gospodarcze i społeczne. Szacuje się, że w latach 1997–2011 gospodarka światowa traciła na usługach ekosystemowych 3,5–18,5 bln euro rocznie, a na degradacji gleby – 5,5–10,5 bln euro rocznie. Różnorodność biologiczna stanowi podstawę bezpieczeństwa żywnościowego w UE i na świecie. Zagrożenia związane z utratą różnorodności biologicznej to ryzyko dla naszych systemów żywienia.
 • Zmniejszenie plonów i połowów ryb, straty gospodarcze spowodowane powodziami i innymi klęskami żywiołowymi oraz utrata potencjalnych nowych źródeł leków.
 • Ponad 75 proc. upraw roślin na świecie zależy od zapylania przez zwierzęta.
 • Prognozuje się, że średnie plony ryżu, kukurydzy i pszenicy w skali globalnej spadną o 3–10 proc. na każdy stopień ocieplenia powyżej rekordowo wysokiego poziomu.

 

 

to top