KRS: 0000861550

NIP: PL5213908022

REGON: 387106460

Organ sprawujący nadzór: Minister właściwy ds. Środowiska

Postanowienia ogólne

     § 1

1. „Fundacja Zielony Ład” zwana w dalszej części Statutu „Fundacją” działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach i na podstawie niniejszego Statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez fundatorów:

Katarzynę Zaniewską-Kizińską oraz

Jacka Kizińskiego

aktem notarialnym z dnia 20 sierpnia 2020 r. sporządzonym w kancelarii notarialnej notariusza Doroty Ciechomskiej, przy ul. Wynalazek 2a lok. U1, 02-677 Warszawa, Repertorium A 3659/2020.

   § 2

1.Siedzibą Fundacji jest Warszawa

2.Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

3.Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

4.Fundacja posiada osobowość prawną.

5.Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.

6.Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

     § 3

1.Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować do spółek i fundacji.

2.Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności.

3.Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

4.Fundacja może prowadzić (w kraju i za granicą) działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

5.Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Osiągany dochód Fundacja przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

§ 4

1.Nazwa Fundacji brzmi „Fundacja Zielony Ład”.

2.Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

     § 5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego w zakresie

 • wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego;
 • oddziaływanie na świadomość społeczeństwa co do stanu środowiska naturalnego;
 • działania na rzecz ekologii;
 • propagowanie wiedzy i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
 • prowadzenie edukacji ekologicznej, konsumenckiej i obywatelskiej dzieci i młodzieży oraz dorosłych;
 • wytyczanie nowych kierunków w edukacji ekologicznej w Polsce;
 • promocję dobrych praktyk w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska;
 • promocję idei rozwoju zrównoważonego (np. w zakresie zrównoważonej gospodarki, rolnictwa, mobilności, transportu, łańcucha żywnościowego, cykli produkcyjnych);
 • promocję ekologicznych metod ograniczania powodzi i zwiększania naturalnej retencji; propagowanie idei obiegu zamkniętego;
 • prowadzenie kampanii społecznych na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
 • organizowanie konkursów, imprez artystycznych, kulturowych i sportowych, które będą propagować postawy proekologiczne;
 • organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, wykładów i innych imprez związanych z tematem proekologicznym;
 • organizowanie festiwali i imprez artystycznych związanych z ochroną środowiska naturalnego;
 • promowanie proekologicznych zachowań w życiu codziennym człowieka;
 • promowanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie ekologii i ochrony naturalnych zasobów ziemskich;
 • propagowanie nowych rozwiązań oraz upowszechnianie sprawdzonych wzorców działań przyjaznych dla środowiska naturalnego;
 • tworzenie aplikacji, stron internetowych, nowych narzędzi teleinformatycznych propagujących ochronę środowiska naturalnego;
 • działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; poprzez promowanie firm i osób, które w swej działalności kierują się dbałością o środowisko naturalne (lub które w ramach swojej działalności wspierają ochronę środowiska naturalnego lub wprowadzają eko-innowacyjne rozwiązania w firmach)
 • edukację z zakresu zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu na środowisko naturalne (np. w zakresie ograniczenia emisji, zwiększonej cyfryzacji);
 • współpracę z instytutami, placówkami naukowymi oraz uczelniami w zakresie badań służących ochronie środowiska;
 • współpracę naukową i naukowo-techniczną z ośrodkami w kraju i za granicą w przedmiocie ochrony środowiska naturalnego;
 • wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej poprzez propagowanie nowych rozwiązań oraz upowszechnianie sprawdzonych wzorców działań przyjaznych dla środowiska naturalnego;
 • badania i rozwój (B+R) w przedmiocie ochrony środowiska naturalnego;
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; w dziedzinie ekologii, ze szczególnym uwzględnieniem eko-innowacji;
 • inicjowanie i popieranie międzynarodowej współpracy sprzyjającej zrównoważonemu rozwojowi (w tym m.in. w zakresie procesu transformacji energetycznej);
 • popieranie badań naukowych zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego
 • tworzenie możliwości rozwoju tradycyjnego, rodzinnego, lokalnego i ekologicznego rolnictwa oraz eko i agroturystyki;
 • prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej, reklamowej i promocyjnej w przedmiocie ochrony środowiska naturalnego;
 • propagowanie idei wolontariatu w obszarach działania Fundacji;
 • popularyzację działalności Fundacji wśród potencjalnych fundatorów, inspirując ich do aktywnego włączenia się w działalność Fundacji;
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
 • lobbing wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych wszystkich szczebli w zakresie realizacji celów statutowych;
 • opracowywanie raportów o stanie środowiska i planów ochrony środowiska, dokumentacji przyrodniczych, opinii, ekspertyz, strategii, programów, projektów, prognoz dotyczących zagadnień ekologicznych, a także systemów atestacji, kontroli i badań żywności;
 • prowadzenie gospodarstw biodynamicznych i ekologicznych;
 • powoływanie i prowadzenie punktów informacyjnych oraz ośrodków edukacyjnych;
 • prowadzenie ogólnodostępnych pracowni internetowych i udostępnianie internetu w celach oświatowych;
 • doradztwo oraz tworzenie banków informacji w przedmiocie ochrony środowiska naturalnego;
 • poradnictwo prawne związane z ochroną środowiska naturalnego;
 • najem; wykup; dzierżawa gruntów na potrzeby Fundacji;
 • współpraca z innymi podmiotami o podobnym profilu działania;
 • prowadzenie działalności pomocniczej w zakresie oświaty i ochrony środowiska naturalnego na rzecz administracji publicznej;
 • prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych

Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność pożytku publicznego.

Majątek i dochody Fundacji

§ 6

1.Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny fundatorów w kwocie 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), wniesiony w całości przez Fundatorów w następujący sposób:

 • Katarzyna Zaniewska – Kizińska wnosi 5 000,00 zł,
 • Jacek Kiziński wnosi 5 000,00 zł,

co stanowi fundusz założycielski Fundacji w kwocie 10 000,00 zł a także środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2.Z funduszu założycielskiego, na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota 5 000,00 zł.

3.Przychody Fundacji pochodzą z:

 • darowizn, spadków, zapisów, etc.,
 • dotacji, subwencji i grantów,
 • zbiórek publicznych,
 • majątku Fundacji,
 • odsetek i lokat bankowych,
 • działalności gospodarczej Fundacji.

Władze Fundacji

§ 7

Władzami Fundacji są:

 • Zarząd Fundacji,
 • Rada Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 8

1.Zarząd Fundacji składa się z jednego do pięciu członków powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.

2.Pierwszy Zarząd Fundacji Powołują Fundatorzy.

3.Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4.Funkcje członków Zarządu Fundacji określa Rada Fundacji za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu Fundacji, którego funkcję określają Fundatorzy.

5.Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji.

6.Członek Zarządu Fundacji może zostać odwołany z pełnionej funkcji gdy nie wypełnia nałożonych na niego statutem obowiązków.

7.Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

8.Do zadań Zarządu Fundacji należy:

 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 • uchwalanie regulaminów,
 • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 • ustalanie polityki zatrudnienia Fundacji,
 • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 • przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
 • występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmiany Statutu Fundacji.

9.Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu przy obecności wszystkich członków Zarządu Fundacji, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

10.O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.

11.Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

12.Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

13.Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

14.Zarząd Fundacji co roku do dnia 31 grudnia, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Rada Fundacji

§ 9

1.Rada Fundacji jest organem stanowiącym i opiniującym Fundacji.

2.Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków.

3.Pierwszych członków Rady Fundacji powołują Fundatorzy.

4.Następnych członków Rady Fundacji w miejsce osób, które przestały pełnić te funkcje lub w celu rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

5.W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Jeśli w skład Rady Fundacji wchodzi którykolwiek z  Fundatorów, to nie może on być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.

6.Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Rady Fundacji lub prawomocnego skazania go na karę pozbawienia praw publicznych.

7.Rada wybiera ze swojego składu Przewodniczącego Rady Fundacji, który kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji, za wyjątkiem pierwszego Przewodniczącego Rady Fundacji, którego wskazują Fundatorzy.

8.Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.

9.Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji lub któregokolwiek z członków Rady Fundacji zgłoszony na piśmie.

10.Rada Fundacji podejmuje swoje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Rady Fundacji chyba, że Statut stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

11.Do zadań Rady Fundacji należy:

 • powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Fundacji i członków Zarządu Fundacji,
 • podejmowanie decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy z członkami Zarządu Fundacji oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
 • ocena pracy Zarządu Fundacji, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium,
 • kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
 • wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 • nadzór nad działalnością Fundacji,
 • podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji,

12.Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do:

 • żądania od Zarządu Fundacji przedstawiania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 • dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Rada Programowa

§ 10

1.Zarząd Fundacji może powołać Radę Programową Fundacji.

2.Rada Programowa Fundacji jest organem o charakterze doradczo – honorowym.

3.Rada Programowa Fundacji składa się z 1 do 10 członków. Rada Programowa Fundacji wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji.

4.W Radzie Programowej Fundacji zasiadają osoby o ugruntowanej pozycji społecznej, sympatyzujące z Fundacją i wspierające ją swym prestiżem.

5.Rada Programowa Fundacji działa w oparciu o Regulamin Rady Programowej Fundacji, który określa kompetencje, tryb działania i pracy Rady Programowej Fundacji, sposób podejmowania uchwał przez Radę Programową Fundacji, prawa i obowiązki członków Rady Programowej Fundacji. Regulamin Rady Programowej Fundacji sporządza i zatwierdza Zarząd Fundacji.

6.W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Programowej Fundacji i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie Programowej Fundacji może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez Zarząd Fundacji.

7.Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji wygasa na skutek:

 • dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji,
 • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 • odwołania, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
 • śmierci członka Rady Programowej Fundacji.

Działalność gospodarcza

§ 11

1.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, na zasadach ogólnych, określonych w odrębnych przepisach.

2.Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

3.Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie:

a)działalności związanej ze sprzedażą:

 • sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
 • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),

b)działalności związanej z oprogramowaniem i informatyką:

 • działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
 •  działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
 •  działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
 • pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
 • przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
 • działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),

c)działalności wspomagającej edukację:

 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
 • działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),

d)działalności wydawniczej:

 • wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
 • wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
 • wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
 • pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),

e)doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)

f)działalności agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),

g)działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),

h)badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),

i)pozostałej działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 82.99.Z).

4.Cały dochód, jaki Fundacja uzyskuje z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, jest przeznaczony na finansowanie działalności statutowej pożytku publicznego.

Rachunkowość

§ 12

1Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

2.Zarząd Fundacji ma tworzyć fundusz rozwoju niezbędny do prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej.

3.Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i środki przeznaczone na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.

4.Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umorzeniu według obowiązujących zasad.

Sposób reprezentacji

§ 13

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w przypadku zarządu wieloosobowego składają wszyscy członkowie Zarządu Fundacji działający wspólnie. W przypadku jednoosobowego Zarządu Fundacji składa je członek Zarządu Fundacji.

Zmiana Statutu

§ 14

Zmian w Statucie dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiana Statutu nie może dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została powołana.

Połączenie z inną fundacją

§ 15

1.Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2.Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele statutowe Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§ 16

1.Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia jej celów statutowych lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

3.Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych.

to top