UE zmienia prawo. Poprawa jakości wody z kranu.

Z dniem 1 stycznia 2021 w życie weszła nowa dyrektywa unijne zgodnie z którą zostaje nakazana poprawa jakości wody z kranu. Intencją UE jest dążenie do minimalizowania ilości wody butelkowanej, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do wysokiej jakości wodociągowej wody pitnej. Szacuje się, że może to wprowadzić oszczędności na bazie gospodarstw domowych w UE w wysokości ponad 600 mln EUR rocznie. Państwa członkowskie mają 2 lata do wdrożenia nowych regulacji.

Nowa dyrektywa jest odpowiedzią na żądanie ponad 1,8 miliona Europejczyków, którzy podpisali pierwszą udaną europejską inicjatywę obywatelską „Right2Water”, mającą na celu poprawę dostępu do bezpiecznej wody pitnej dla wszystkich Europejczyków.

W tym celu państwa członkowskie powinny zapewnić bezpłatne zaopatrzenie w wodę w budynkach publicznych i powinny zachęcać restauracje, stołówki i usługi cateringowe do dostarczania klientom wody za darmo lub za niewielką opłatą. Państwa członkowskie powinny również podjąć środki w celu poprawy dostępu do wody dla grup szczególnie wrażliwych, takich jak uchodźcy, społeczności koczownicze, bezdomni i kultury mniejszościowe, takie jak Romowie

Jeśli zaufanie do wody z kranu wzrośnie, obywatele mogą również przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z wody butelkowanej, co zmniejszyłoby również odpady morskie. Plastikowe butelki to jedne z najczęściej spotykanych plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku, które można znaleźć na europejskich plażach.

Monitorowanie i poprawa jakości wody wodociągowej

Aby umożliwić i zachęcić ludzi do picia wody z kranu zamiast wody butelkowanej, jakość wody z kranu zostanie poprawiona poprzez nałożenie surowszych limitów na niektóre zanieczyszczenia, w tym ołów.

Do początku 2022 r. Komisja sporządzi i będzie monitorować wykaz substancji lub związków o znaczeniu publicznym lub naukowym dla zdrowia. Będą to farmaceutyki, związki zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego i mikroplastiki.

Komisja ustanawia również europejskie wykazy wskazujące, które substancje są dopuszczone do kontaktu z wodą pitną.

Państwa członkowskie zapewnią, aby środki podjęte w celu wdrożenia nowych norm były oparte na zasadzie ostrożności i w żadnym wypadku nie prowadziły do ​​pogorszenia obecnej jakości wody pitnej.

Prawodawstwo UE dotyczące wody, czytaj tutaj.

zdjęcie/ Bluewater Globe

to top