Europejskie prawo klimatyczne. Wstępne porozumienie Rady z Parlamentem

Negocjatorzy Rady i Parlamentu Europejskiego osiągnęli wstępne porozumienie polityczne, by w prawie zapisać cele klimatyczne dla UE: osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz wspólne ograniczenie do 2030 r. emisji netto gazów cieplarnianych o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z roku 1990.

Jeżeli chodzi o cel na 2030 r., negocjatorzy uzgodnili, że redukcje emisji będą mieć priorytet w stosunku do pochłaniania emisji. Aby do 2030 r. zapewnić odpowiednią skalę redukcji emisji i zapobiegania emisjom, ustalili limit na udział pochłaniania w osiąganiu celu netto: 225 mln ton ekwiwalentu CO2. Uzgodnili też, że UE postara się osiągnąć do 2030 r. wyższy poziom netto pochłaniania węgla.

Innym elementem wstępnego porozumienia jest ustanowienie europejskiego naukowego komitetu doradczego ds. zmiany klimatu. Zasiadałoby w nim 15 wysokich rangą ekspertów naukowych różnych narodowości, przy czym nie więcej niż 2 z tego samego państwa członkowskiego. Ich kadencja trwałaby 4 lata. Ten niezależny organ miałby m.in. dostarczać porad naukowych i sprawozdań na temat unijnych działań, celów klimatycznych, orientacyjnych budżetów emisyjnych oraz ich spójności z europejskim prawem klimatycznym i międzynarodowymi zobowiązaniami UE wynikającymi z porozumienia paryskiego.

Negocjatorzy uzgodnili, że w razie konieczności Komisja zaproponuje pośredni cel klimatyczny na 2040 r. najpóźniej 6 miesięcy po pierwszej globalnej weryfikacji przeprowadzonej w ramach porozumienia paryskiego. Równocześnie opublikuje prognozowany orientacyjny budżet emisyjny UE na lata 2030–2050 wraz z zastosowaną metodologią. Budżet ten to orientacyjna całkowita ilość emisji netto gazów cieplarnianych (wyrażonych jako ekwiwalent CO2, wraz z odrębnymi informacjami o emisjach i pochłanianiu), które najprawdopodobniej zostaną wyemitowane w tym okresie bez ryzyka niedotrzymania przez Unię zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego.

Negocjatorzy uzgodnili też, że Komisja nawiąże kontakt z sektorami gospodarki, które chcą przygotować orientacyjne dobrowolne plany działań z myślą o osiągnięciu unijnego celu neutralności klimatycznej do 2050 r. Komisja będzie monitorować tworzenie takich planów, ułatwiać dialog na szczeblu UE oraz upowszechniać wśród interesariuszy sprawdzone rozwiązania.

Wstępne porozumienie wytycza też ewentualny cel, zgodnie z którym UE miałaby dążyć do osiągnięcia negatywnych emisji po 2050 r.

Porozumienie będą jeszcze musiały zatwierdzić Rada i Parlament, zanim będzie można uruchomić formalną procedurą jego przyjmowania. Porozumienie wypracowali przedstawiciele portugalskiej prezydencji Rady i przedstawiciele Parlamentu Europejskiego na podstawie mandatów otrzymanych od swoich instytucji.

to top